Dean Ajduković, Marina Ajduković, Lidija Arambašić, Bezić, I., Jasenka Pregrad, Vlasta Vizek Vidović

MENTAL HEALTH FOR HELPERS

Priručnik je nastao na temlju treninga koji pohađaju profesionalni i neprofesionalni pomagači koji rade s ljudima u stanju psihološke krize i traume.