INFORMACIJA o izobrazbi voditelja psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji

Young woman showing gesture stop. Violence against women concept

INFORMACIJA o izobrazbi voditelja psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji

Izobrazba za stručno usavršavanje voditelja Psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji je namijenjena stručnjacima koji će provoditi ovu zaštitnu mjeru koja je predviđena Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji, odnosno sigurnosnu mjeru psihosocijalne terapije predviđene Kaznenim zakonom, kao i mjerom obiteljsko-pravne zaštite kao socijalne usluge.

Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji je intervencija koja služi zaustavljanju i sprječavanju nasilničkog ponašanja u obitelji te na taj način pridonosi zaštiti i sigurnosti žrtava nasilja, koje su daleko  najčešće  žene i djeca. To se postiže uključivanjem počinitelja nasilja u strukturirani kognitivno-bihevioralni tretman koji mu pomaže steći uvid i prihvatiti odgovornost za vlastito nasilno ponašanje, usvojiti samokontrolu ponašanja, naučiti socijalne vještine i promijeniti uvjerenja koja pridonose održavanju nasilnog odnosa. Stoga je psihosocijalni tretman u izravnoj funkciji zaštite članova obitelji u kojoj ima nasilja i povećanja njihove sigurnosti.

Ova izobrazba provodi se sukladno Pravilniku o provođenju zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana, i osoblje koje provodi psihosocijalni tretman treba imati visoku stručnu spremu (psiholog, psihijatar, diplomirani socijalni radnik, socijalni pedagog), dodatnu izobrazbu za rad s počiniteljima nasilja i najmanje tri godine radnog iskustva u struci u neposrednom radu s korisnicima. Dodatnom izobrazbom osiguravaju se specifične kompetencije iz sljedećih područja: znanja o obiteljskom nasilju, vještine procjenjivanja i provedbe tretmana, te organizacijska i administrativna znanja i vještine.

 

Na temelju potvrdnice o završenoj izobrazbi, polaznici se mogu prijaviti u registar voditelja psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji pri Ministarstvu pravosuđa i uprave.

Izobrazba se prijavljuje Hrvatskoj psihološkoj komori, Hrvatskoj komori socijalnih radnika i Hrvatskoj liječničkoj komori radi bodovanja za stručno usavršavanje.

 

Trajanje i oblici izobrazbe

Nastavni program obuhvaća 100 sati. Od toga veći dio sati neposredne (kontakt) nastave u obliku predavanja, vježbi i rasprava. Manji dio sati realiziraju se u obliku čitanja propisane literature, izvršavanja pisanih i praktičnih zadaća, te priprema za aktivno sudjelovanje u narednim seminarima.

Nastava se održava uživo u Zagrebu tijekom 11 nastavnih dana, podijeljenih u četiri seminara.

 

Seminari će se održati u sljedećim terminima:

Prvi: početkom srpnja 2023.

Drugi: tijekom rujna 2023.

Treći: tijekom listopada 2023.

Četvrti: tijekom studenog 2023.

 

Izobrazba se provodi po modelu iskustvenog učenja, a zahtijeva aktivno sudjelovanje polaznika u svim aktivnostima, kritičke rasprave i povezivanje s vlastitim profesionalnim iskustvom, uključujući igranje uloga i primjereni stupanj samootkrivanja i reflektiranje o osobnom odnosu prema nasilju u obitelji.

Oblici nastave uključuju kraća predavanja i rasprave, te uvježbavanje praktičnih vještina uz primanje obilja povratnih informacija od nastavnika i ostalih polaznika. Oko 1/4 ukupne nastave čini samostalan rad polaznika u obliku proučavanja stručne literature, pripremanja za naredni seminar i izvršavanje zadaća. Polaznici će biti podijeljeni u stalne studijske grupe koje će neke zadatke rješavati zajedno.

Polaznici će dobiti radne materijale za vođenje psihosocijalnog tretmana s uputama za voditelje, radne listove koji se koriste tijekom tretmana, instrumente za praćenje i evaluaciju napretka u tretmanu, te obrasce za organiziranje evidencije i izvještavanje o tretmanu.

 

Obaveze polaznika

Polaznici su dužni sudjelovati u svim nastavnim aktivnostima. Ako netko iz opravdanih razloga izostane do najviše dva nastavna dana, propušteni sadržaj mora nadoknaditi.

Polaznici unaprijed trebaju pročitati zadanu stručnu literaturu kako bi mogli sudjelovati u raspravama na seminarima. Nakon svakog seminara dobivaju zadaću koja može zahtijevati pisani uradak, ispunjavanje zadataka koje dobivaju korisnici u tretmanu, pripremu za demonstriranje tretmanskog susreta, pripremu slučaja iz prakse, povezivanje sadržaja sa svojim iskustvom i slično. Izvršavanje zadaća je obavezno i ulazi u ocjenjivanje za uspješno  završavanje izobrazbe. O svojoj uspješnosti polaznici će tijekom same izobrazbe dobivati povratne informacije.

 

Nastavnici

Nastavnici su domaći stručnjaci s neposrednim iskustvom u radu i istraživanjima u području prevencije nasilja u obitelji i partnerskim vezama, provedbi psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja, savjetovanja i terapije.

Polaznici koji uspješno završe izobrazbu dobivaju potvrdnicu kojom se mogu prijaviti u registar voditelja psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji pri Ministarstvu pravosuđa i uprave.

 

Očekivani ishodi

Nakon završene izobrazbe polaznici će moći planirati i provoditi psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji kao zaštitnu i kao sigurnosnu mjeru, te kao socijalnu uslugu u okviru  mjera obiteljsko-pravne zaštite djece i obitelji.

 

Prijave

Prijave se zaprimaju do 09.06.2023. putem obrasca za prijavu dostupnog na poveznici:

WEB OBRAZAC ZA PRIJAVU!