Prevencija poremećaja u ponašanju kod djece stradalnika rataPrevencija poremećaja u ponašanju kod djece stradalnika rata

Autori:
Prof. dr. Marina Ajduković, Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. Josip Janković, Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Suzana Horvat Kutle, Ministarstvo rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske
Doc. dr. Antonija Žižak, Odsjek za socijalnu pedagogiju Fakulteta za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu

Recenzenti:
Prof. dr. Josipa Bašić
Doc. dr. Vlasta Vizek Vidović

Godina tiskanja: 1995

Jezik: hrvatski

ISBN: 953-6353-01-6

Format: 21 cm; 115 strana

Naklada: 500 primjeraka

RASPRODANO!