UNAPREĐENJE MEĐUSEKTORSKE SURADNJE U PODRUČJU INTEGRACIJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM

NOSITELJ PROJEKTA: DRUŠTVO ZA PSIHOLOŠKU POMOĆ TRAJANJE PROJEKTA: 1.11.2016.-31.10.2017. DONATOR: MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

NOSITELJ PROJEKTA: DRUŠTVO ZA PSIHOLOŠKU POMOĆ

 

TRAJANJE PROJEKTA: 1.11.2016.-31.10.2017.

 

DONATOR: MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

 

IZNOS POTPORE: 140.000,00 KN

 

OPIS PROJEKTA

 

Cilj programa „Unapređenje međusektorske suradnje u području integracije osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom“ bio je smanjenje socijalne isključenosti osoba pod međunarodnom zaštitom kroz osnaživanje suradnje među sustavima koji sudjeluju u procesu integracije izbjeglica, senzibilizaciju stručne javnosti te direktno pružanje podrške.

Unapređenje međusektorske suradnje institucija i organizacija koje djeluju u području integracije osoba pod međunarodnom zaštitom postignuto je kroz provedbu seminara o međusektorskoj suradnji u koji su bili uključeni predstavnici svih relevantnih sektora. Radi se o sektorima pravosuđa, policije, socijalne skrbi, obrazovanja, zdravstva, rada te nevladinim organizacijama koje se bave pružanjem psihosocijalne podrške i zaštitom ljudskih prava. Sve su te organizacije do sada dale značajan doprinos integraciji izbjeglica u hrvatsko društvo, no kroz seminar je postignuta bolja međusobna koordinacija u pružanju podrške.  Po završetku seminara i follow up susreta, izrađene su preporuke za unapređenje međusektorske suradnje u području integracije azilanata koje su distribuirane svim sudionicima seminara i relevantnim dionicima integracije. Seminarom o unapređenju međusektorkse suradnje obuhvaćeno je sveukupno  41 stručnjaka iz različitih sektora koji sudjeluju u procesu integracije.

Pružanjem podrške osobama pod međunarodnom zaštitom, davanjem potrebnih informacija kako se bolje nositi sa teškim životnim situacijama i krizama, ojačavanjem za uspješno suočavanje i razrješavanjem aktualnih i dugotrajnih teškoća doprinijelo se dugoročnoj stabilnosti osoba u kriznoj situaciji i boljoj integraciji u društvo. Podršku u Savjetovalištu dobilo je osam osoba pod međunarodnom zaštitom.

Category: