[:hr]Regionalni seminari “Upravljanje slučajem u zaštiti dobrobiti djece”[:en]Regional Seminars “Case management in Protection of Children”[:]

[:hr]U pet seminarskih grupa u četiri hrvatska grada, održan je prvi seminar trogodišnjeg programa „Sustavna podrška obiteljima s djecom: Procjenjivanje i smanjivanje rizika za dobrobit djece“. U Zagrebu 1. i 2. te 8. i 9. veljače za područje središnje Hrvatske, Osijeku 15. i 16. za područje istočne Hrvatske, veljače, Rijeci 22. i 23. veljače za područje Istre i Primorja te u Zadru 1. i 2 ožujka za područje Dalmacije.

Seminar je započeo pozdravnim govorom gđe Tatjane Katkić Stanić, načelnicom Sektora za koordinaciju politika i unapređenje stručnog rada centara za socijalnu skrb, a bio je fokusiran na sljedeće teme:

  • Uloga voditelja slučaja u svim fazama primjene mjera za zaštitu prava i dobrobiti djece i podršci voditelju mjere.
  • Prezentacija revidiranih lista za procjenu rizika i sigurnost te predložaka za planiranje, praćenje, evaluaciju i završavanje slučajeva.
  • Specifičnosti različitih vrsta planova za provođenje mjera stručne pomoći za zaštitu prava i dobrobiti djece.
  • Prezentacija liste za procjenu ugroženosti i psihosocijalne dobrobiti djeteta u situacijama konfliktnog razdvojenog roditeljstva.

Dio radne atmosfere možete vidjeti na fotografijama koje se nalaze niže. (fotografije se povećavaju klikom na njih)[:en]In the five seminar groups in the four Croatian cities, the first seminar of the three year program “Systematic support to families with children: Assessing and reducing the risks for the well being of children” was held. In Zagreb – 1st and 2nd and 8th and 9th of February for the area of ​​central Croatia, in Osijek – 15th and 16th of February for Eastern Croatia, in Rijeka – 22nd and 23rd of February for Istria and Primorje and in Zadar – 1st and 2nd of March for the Dalmatian area.

The seminar began with a greeting speech by Mrs. Tatjana Katkić Stanić, Head of the Department for Policy Coordination and Promotion of Professional Work of the Centers for Social Welfare, and focused on the following topics:

  • Role of Case Manager at All Phases of Measures to Protect Child Rights and Benefits and Support Measure Manager.
  • Presentation of revised lists for developmental risk and security assessment and templates for planning, monitoring, evaluation and termination of cases.
  • Specifics of different types of plans for implementing professional assistance measures to protect the rights and well-being of children.
  • Presentation of a list for assessment of vulnerability and psychosocial welfare of children in situations of conflict-separated parenthood.

Part of the working atmosphere can be seen on the pictures below. (the photos increase by clicking on them)[:]